Romi čuvaju svoje zanate - O Roma araćhen pe zanaća (1)

11. avgust 2021. 11:00 Projekti Pirot Plus Online

Portal Pirot Plus online uz podršku Ministarstva kulture i informisanja realizuje projekat “Romi čuvaju svoje zanate – o Roma araćhen pe zanaća”, u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u 2021. godini.

O Portal Pirot Plus online uzali podrška taro Ministarstarijum baš i kultura hem taro informisanje realizuvinol o projekat “Romi čuvaju svoje zanate – o Roma araćhen pe zanaća”, kataro Konkursi aškalo sufinansiranje e projekengro kola ćeren medijska sadržaja ko čhibja ko nacionalna manjine ando 2021. berš.

***Stavovi izneti u medijskom sadržaju nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

***O Stavoja izikalde ando medijska sadržaja na izražavinen o stavoja kataro organja kola dine o sredstava.

Projekat „Romi čuvaju svoje zanate“ ima za cilj ukazivanje na značaj očuvanja zanata u Pirotu, afirmaciju rada zanatlija i podsticaj mladih da se u potrazi za poslom interesuju i za zanatska zanimanja.

U Pirotu među pripadnicima romske nacionalne manjine ima nekoliko zanatlija koji se aktivno bave tim poslom - kovači, korpari, rabadžije, lutkari, ćilimarke.

U serijalu koji sledi, kroz razgovor sa Romima zanatlijama, ilustraciju njihovog rada i analizu uslova u kojima rade, ali i mogućnosti da opstanu u savremenom društvu, objavljujemo priloge koji će prikazati zanate u Pirotu koje Romi čuvaju i danas, ali i pokrenuti određena pitanja u cilju očuvanja ovih zanimanja.

„ O Roma araćhen pe zanaća “ i projekta kole isi cilj te ukažinol sar treba te zaaraćhe pe o zanaća ando Piroto,te afirmisinol e zanatlijen hem te dol podsticaj ternenđe kana roden bući te zainteresuvinenpe i aškalo zanatska buća.

Ando Piroto maškaro o Roma isi nekobor zanatlije –(phirne) kola aktivno ćeren zanatska buća ,sar god soj i o: korpari,korparija,rabadžije,lutkarija ,ćilimarće.

Ando serijalji kova ka ovol ko amaro portalji ,e Romencar kola i phirne- zanatljije ka vaćera ,hem ka ilustruvina sar ćeren bući ali ka ćera i analiza ande save uslovja ona ćeren bući hem da li šaj te opstaninen ando savremeno društvo,ka objavina prilozi kate ka dićhen o zanaća ando Piroto kola o Roma i avđive araćen,ali i ka pokrenina nesave alavipa sar bi zazaraćeninepe o buća.

Popravka žičanih i gudačkih muzičkih instrumenata - Phirne buća ko rimome žičana hem gudačka bašalne instrumenća

Dušan Redžić već 15 godina popravlja žičane instrumente. Kaže da ne postoji instrument koji ne može da popravi. Kada smo otišli kod njega zatekli smo ga kako sređuje jedan kontrabas.

Dok nam je pokazivao šta sve treba da uradi na tom instrumentu upoznao nas je sa ovim zanatom. Prema njegovim rečima, reparacija instrumenata zahteva posebnu vrstu alata i materijala. Kada smo ga pitali od koga je naučio zanat, nije mogao da sakrije emocije jer je zanat učio od svojih stričeva i brata.

Isi dešupandž berša sar o Dušan Redžić ćerol phirne buća ko rimome žičana instumenća.Vakerol kaj nanaj instrumenći kova naši te popravinolpe.Kana uljam leste, zatekninđamle sar zaljiljape te popravinol jek kontabas.

Dok dikljam sa so treba te ćerolpe ko instrumenći, amen i dikljam savo i adakvkha zanaći.Sar o Dušane vaćerol ,i reparacija ko instrumenća rodol posebna alaća hem materjalji.Kana pučljamle kasatar siklilo akava zanaći,našine te garavolpe emocije pošto o zanaći siklilo tar lesere kakoja hem phrala.

Ovaj posao se, kaže Redžić, ne isplati jer u toku godine ne može da napravi više od 4 ili 5 instrumenata, ali je lepo da se radi. Ono što posebno ističe Dušana Redžića u ovom poslu je to što svira kontrabas i vrlo dobro poznaje žičane instrumente, pa tako može da napravi mnogo bolje nego što se pravi u fabrici.

Akaja bući na isplatinolpe, vaćerol o Redžić,ando jek berš naši te popravinepe poviše taro štar-pandž instrumenća,ali i šukar bući.Okova so posebno e Dusane andi akaja bući saj te izvazdol i adavkha so o manuš bašalol o kontabas i but šukar pendžarol o žičana instrumenća,pa adžukha šaj te ćerol but po kvalitetno instrumenći nego te ikljol andari fabrika.

Ovom prilikom pokazao nam je kontrabas koji je nasledio od svog oca. Sredio ga je pre 5- 6 godina i sada sa njim nastupa.

O Dušane dinja amen te dikha o kontabas kova nasledinđa pe dadestar. Ko kontabas ćerđa phirutne buća, još predi pandž-šov berš i akana leja džal ko nastupja.

Dušan Redžić ističe da posla ima, a on ne odbija da popravi sve instrumente koje mu ljudi donesu. Srećan je što zanat ima kome da prenese. Njegova unuka Silvija se interesuje za ovaj posao i često pomaže dedi. Kako kaže, njen zadatak je da obezbedi materijal koji im je potreban i pomogne sve što treba, ali kroz sve to upoznaje se sa zanatom i uči.

O Dušane Redžić phenol kaj bući isi, a ov na našol tari bući,manđol te popravinol o instrumenća kola anen lese o manuša.Vaćerol kaj i but bahtalo so isi kaste o zanaći te ačhavol.Lesiri unuka i Silvija interesuvinolpe aškali bući i manđol pe papuse te pomogninol.Sar vaćerol,lakoro zadatko i te obezbedinol pe papuse materjalji kova i potrebno i te pomogninol sa so treba i šaj, ali uzalo sa adavkha o sikljol o zanaći.

Instrumenti koje pravi i popravlja Dušan Redžić izuzetno su kvalitetni i, kako kaže, daju mnogo bolje tonove od mnogih koji se proizvode.

O instrumenća kola o Dušane popravinol i but kvalitetna i ,sar vaćerol,den but po šukar tonoja taro okola so proizvodinenpe.

Ovaj zanat u Pirotu živi i živeće zahvaljujući Dušanu i njegovoj unuci. Kada bi trebalo da izvedemo zaključak posle ovog razgovora, mogli bi ukratko da kažemo da je dobar zanatlija onaj koji poznaje ono što treba da napravi, ko stalno i predano radi na tome, ima volju, ali i nesebično deli svoje znanje i umeće sa mlađima. Zanati će opstajati dokle god ima mladih koji se za njih interesuju.

Akava zanaći živinol i ka živinol dok o Dušane dživdo hem lesiri unuka.Kana bi trebalo te izikala nesavo zaključko, šaj ukratko te vaćera kaj i lačho zanatlija okova kova džanol so treba te ćerol,kova stalno hem predano ćerol bući, isi le volja, ali mandjol i po džanđipe te predol ko po terna generacije. O zanaća ka opstaninen sad dok isi terna kola lendje interesuvinenpe.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Poštovani građani, vaše sugestije i komentare u vezi sa temom možete da nam pošaljete na e-mail adresu plusradio010@gmail.com