Prekogranična i regionalna saradnja na korist svim gradjanima - 15 godina Evroregiona "Nišava"

23. decembar 2020. 20:17 Gradska hronika Pirot Plus Online

Evroregion Nišava ove godine obeležio je uspešnih 15 godina postojanja i rada. Tokom proteklih 15b godina, Evroregion Nišava je zahvaljujući istrajnosti u posvećenom radu postao lider institucionalne regionalne i prekogranične saradnje i jedini je član Asocijacija evropskih pograničnih regiona (AEBR) iz ovog dela Evrope.

Evroregion Nišava osnovalo je Udruženja građana „Ponišavlje“ iz Pirota i Udruženje građana „Nišava“ iz Sofije uz podršku partnerskih organizacija nemačke Fondacije „Hanns Seidel“-Minhen i Građanske čitaonice „Pirgos“-Pirot. Okvirni sporazum o formiranju Euroregiona Nišava potpisan je juna 2005. godine. Opštine članice Evroregiona Nišava su: Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka iz Srbije, a iz Bugarske: Svoge, Кostinbrod, Božurište, Slivnica, Dragoman i Godeč.

Osnovna misija i ciljevi Evroregiona Nišava su podrška i koordinacija programa regionalnog razvoja i institucionalne prekogranične saradnje u duhu tolerantnosti, dobrosusedskih odnosa i prijateljstva između dva naroda. Najznačajnije oblasti delovanja i interesovanja Evroregiona Nišava su razvoj i promocija institucionalne regionalne, prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnja sa institucijama i organizacijama na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, radi efikasnijeg korišćenja evropskih fondova. Pirot i srpski deo Evroregiona Nišava pokrenuli su projekat osnivanja EGTC-a EUROBALKAN, prve evropske teritorijalne grupacije za saradnju u ovom delu Evrope između Srbije, Bugarske i Rumunije, koja pruža brojne mogućnosti za efikasnu, institucionalizovanu i održivu prekograničnu i regionalnu saradnju u korist građana.

Prekogranična saradnja predstavlja okvir za ubrzane ekonomske integracije koje imaju za cilj smanjivanje postojećih razlika, povećanje nivoa razvijenosti prekograničnih regiona, kao i unapređenje sveobuhvatne kulturne, socijalne i naučne saradnje između lokalnih i regionalnih zajednica. Unapređenje regionalne i prekogranične saradnje je važan dugoročni cilj pošto bez uzajamnog poverenja, razmene iskustava i korišćenja ljudskih potencijala, region i velika evropska porodica ne mogu da stvore komparativnu prednost. Evroregion Nišava u godinama koje dolaze vidi EGTC kao organizaciju koja je voljna da se suoči sa izazovima kako bi doprinela opštem razvoju regiona.

Evroregion Nišava, koji povezuje opštine Sofijske oblasti i Pirotskog okruga, u godini jubileja realizuje projekat; "Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga-STEPS" u pograničnim regionima Srbije i Bugarske. Partneri na projektu opštinama pirotskog okruga su opština Ćustendil i grad Vidin. Projekat "Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga-STEPS", sufinansiran je od strane Evropske unije i realizuje se u okviru drugog poziva Interreg-IPA programa za prekograničnu saradnju Srbija-Bugarska 2014-2020.

Tokom proteklih devet meseci realizacije projekta, u uslovima pandemije COVID 19, održani su okrugli sto u Ćustendilu i fokus grupe u Pirotu, Ćustendilu i Vidinu. U okviru projekta urađenja je istraživačka studija koja analizira i identifikuje turističke usluge i proizvode koji se nude kao i potrebu za poboljšanjima u oblastima ljudskih resursi, marketinga, reklamne i preduzetničke inicijative prekograničnog područja. Posbno je važna specijalizovana obuka koja se po prvi put organizuje za 135 mladih preduzetnika u turizmu iz Srbije i Bugarske. Tokom realizacije projekta biće razvijena internet platforma za online savetovanje i obuku iz oblasti turizma, mobilna aplikacija i uspostavljena mreža preduzetnika u oblasti turizma. 

Završena je procedura izbora kandidata, polaznika specijalizovanih trodnevnih obuka za preduzetništvo u turizmu i promociju turističkih usluga. Novembra 2020. održana je obuka u Ćustendilu. Obuke u Pirotu i Vidinu zbog pogoršavanja epidemiološke situacije izazvane COVID- om 19 odložene su. Projekat traje do juna 2021. godine. Glavne ciljne grupe koje će imati koristi od projekta su studenti i nezaposleni u prekograničnom regionu, poslovni subjekti iz oblasti turizma, lokalne samouprave, nevladine organizacije, turisti i stanovništvo prekograničnog regiona.

Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta postojećih i razvijanje novih turističkih proizvoda i usluga u prekograničnoj regiji, podizanjem nivoa kvalifikacije i podsticanjem preduzetništva među mladima kao i promocija i zajednički nastup članica Evroregiona na svetskom turističkom tržištu. Svi ovi rezultati doneće dodatne koristi za prekogranični region kao što su pružanje ključnih poslovnih veština i stvaranje mogućnosti samozapošljavanja mladih, bolja upotreba lokalnog potencijala, usporavanje procesa migracije i postizanje održivog ekonomskog razvoja sa obe strane granice i povećanje mogućnosti za pametni ekonomski rast na lokalnom i prekograničnom nivou.

Tokom 2020. godine Evroregion je obeležio svoj jubilej radno i u skladu sa poslovnim i životnim promenama izazvanim pandemijom COVID 19. Nažalost mnoge planirane aktivnosti i događaji morali su da se odlože. Predstavnici Evroregiona Nišava učestvovali su i dali aktivan doprinos promociji i unapređenju evropskih vrednosti, regionalne i prekogranične saradnje, razmenjujući svoja iskustva sa brojnim nacionalnim, regionalnim i evropskim organizacijama, institucijama, lokalnim samoupravama i pojedincima na brojnim online forumima, seminarima i konferencijama. Izdvajamo najznačajnije:

26. Avgust 2020. - IPA zemlje-Izazovi prekogranične saradnje u vreme pandemije COVID 19

12-15. Oktobar 2020. - Evropska nedelja regiona i gradova 2020.

4.- 6. Novembar 2020. - Godišnja Skupština, konferencija i sastanak izvršnog komiteta AEBR-

9-10. Novembar 2020. - PRVI GRANIČNI FORUM-Prekogranične teritorije na liniji fronta?

16. Decembar 2020. - Jubilej 5 godina AEBR Balkans i CESCI Balkans "Funkcionalni prekogranični regioni kao motori EU integracija Zapadnog Balkana."

(Prošlosti, sadašnjost i budućnosti prekogranične saradnje na Zapadnom Balkanu)

*Saopštenje Evroregiona Nišava