AHA Mura Prvi maj: Inicijativni odbor sprema potpise za stečaj!

14. mart 2015. 13:46 Privreda Pirot Plus Online

Grupa radnika AHA Mura Prvi maj okupila se i danas u fabričkom restoranu. Na današnjem sastanku poslovodstva i Incijativnog odbora koji je formiran da bi zastupao prava radnika i koji čini 7 radnika , podnet je zahtev u kojem se traži da se Odboru obezbedi prostorija radi ponovnog izjašnjavanja radnika o saglasnosti na UPPR.

Ljubomir Sotirov , rukovodilac Pravno- kadrovskog sektora kaže za Plus radio i Portal Plus online da radnici imaju pravo da se bore za svoja prava ,ali da je neophodno da o svemu budu precizno informisani.

Slažem , se sa radnicima u onom delu da UPPR ima smisla , samo pod uslovom da se pokrene proizvodnja na čemu i oni insistiraju. Ukoliko se to ne dogodi i ne mogu da se obaveze servisiraju iz poslovanja onda Plan ne treba da postoji. Ali samo pod tim uslovom. Medjutim, oni koji su radnicima predlagali stečaj i naplatu devet zarada preko Fonda solidarnosti, nisu problem objasnili do kraja. Oni treba da javno izadju i obrazlože koja su prava radnika i kada stiču pravo na ovu naknadu. Radnici su razumrli da , ako se otvori stečaj, da će za nekoliko dana dobiti devet mesčnih zasrada,ili, oko 18o.ooo dinara . kaže Sotirov.

Sotirov je je za Portal dostavio pismeno objašnjenje koje je uručeno zainteresovanim radnicima

U slučaju stečaja, prioritet za isplatu su sledeća primanja zaposlenih:


  • isplata minimalca za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečaja, za mesece za koje nisi dobila platu, s kamatom od dana kad je plata trebalo da bude isplaćena, do dana otvaranja stečajnog postupka;

  • neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, opet u minimalnom iznosu.


Ako firma, međutim, nema novca da isplati ni ovaj minimum potraživanja, to može da se traži od Fonda solidarnosti.

Sva potraživanja moraju da se prijave nadležnom stečajnom sudiji u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o stečaju

Zaostala primanja koja nisu isplaćena u stečajnom postupku mogu da se naplate od Fonda solidarnosti, državne institucije osnovane baš u tu svrhu. Međutim, ni tada ne može da se računa na to da će sve biti isplaćeno u punom iznosu. Od Fonda solidarnosti može da se traži:


  • do devet zaostalih plata, naknadu za bolovanje i neuplaćene doprinose (sve u vidu minimalca);

  • naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca, za godinu u kojoj je pokrenut stečaj;

  • naknadu štete zbog povrede na radu i profesionalne bolesti (po odluci suda);

  • otpremninu u slučaju odlaska u penziju u godini kada je pokrenut stečaj (u visini tri prosečne mesečne zarade u Republici).


Zahtev za izmirenje dugovanja moraju da sepodnesu Fondu solidarnosti u roku od 15 dana od dana kada je stečajni sudija pravosnažnom presudom utvrdio na koja potraživanja zaposleni ima pravo.

Uz zahtev mora da se dostavi:


  • ugovor o radu, a ako je prestao radni odnos — akt o prestanku radnog odnosa;

  • pravosnažnu odluku stečajnog suda o pravima na potraživanje;

  • dokaze o postojanju potraživanja.


Upravni odbor Fonda odlučuje o zahtevu rešenjem.