Gradski štab se oglasio

25. decembar 2022. 20:14 Gradska hronika Pirot Plus Online

Kako se ponašati u slučaju curenja amonijaka

Hodom napustiti ugroženu zonu ili stan kretanjem normalno u odnosu na pravac kretanja oblaka na udaljenost od jednog kilometra.

Ako je otrovni oblak veoma blizu, stan ne napuštati, već preduzeti mere njegove hermetizacije, zatvaranja prozora i vrata, kretanje po stanu svesti na minimum, pripremiti maske sa tamponima od gaze ili druge tkanine.

Voditi računa da ne dospe u vodotokove (reni bunari, crpišta, reke, potoci itd, obzirom da je već u koncentranciji od 0.3 mg/l opasan za ribe i planktone.

Izbegavati upotrebu vode za piće sa otvorenih nalazišta i javnih česmi, obzirom da se oblak amonijaka lako rasvara u vodi pa postoji mogućnost da se na ovaj način amonijak unese u organizam.