Detaljnije o javnim pozivima Nacionalne službe za zapošljavanje - mere pripravništva, stručna praksa, obuke na zahtev i za potrebe poslodavca

17. april 2024. 10:21 Privreda Pirot Plus Online

Danijela Popović, načelnica Odeljenja za programe zapošljavanja, preduzetništvo, obrazovanje i obuke pirotske Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje danas objašnjava još pet javnih poziva Službe.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA MLADE SA SREDNjIM OBRAZOVANjEM U 2024. GODINI
Mera pripravništva za mlade sa srednjim obrazovanjem podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno srednje obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom ili pravilnikom, uz zasnivanje radnog odnosa.
Mera se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru i traje u skladu sa zakonom ili pravilnikom, a Nacionalna služba za zapošljavanje učestvuje u finansiranju mere najduže do 6 meseci.
Nezaposleni koji ima radno iskustvo kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u zanimanju koje je uslov za rad na tim poslovima, u meru se može uključiti za preostalo vreme potrebno za sticanje uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita.
Poslodavcu tokom realizacije mere Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto minimalnu zaradu lica (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 6 meseci, a poslodavac je u obavezi da pripravniku isplaćuje zaradu u skladu sa zakonom.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29. novembra 2024. godine.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA MLADE SA VISOKIM OBRAZOVANjEM U 2024. GODINI
Mera pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za
koju je stečeno visoko obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom ili pravilnikom, uz zasnivanje radnog odnosa.
Mera se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru i traje u skladu sa zakonom, odnosno na osnovu pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca.
Nacionalna služba za zapošljavanje meru finansira najduže do 12 meseci, i to:
 do 9 meseci za lica sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB,
 do 12 meseci za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB.
Nezaposleni koji ima radno iskustvo kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u zanimanju koja je uslov za rad na tim poslovima, u meru se može uključiti za preostalo vreme potrebno za sticanje uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a najduže do 12 meseci.
Poslodavcu tokom realizacije mere Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto minimalnu zaradu lica uvećanu za 20% (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Poslodavac je u obavezi da pripravniku isplaćuje zaradu u skladu sa zakonom.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29. novembra 2024. godine.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2024. GODINI
Mera stručna praksa podrazumeva stručno osposobljavanje
nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom ili pravilnikom.
Mera se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
U meru se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju u zanimanju za koje su stekla određenu vrstu i nivo kvalifikacije ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.
Prioritet za uključivanje u meru imaju osobe sa invaliditetom i Romi i Romkinje.
Mera se sprovodi u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca. Ukoliko se mera sprovodi u skladu sa zakonom, Nacionalna služba za zapošljavanje može da finansira meru u dužini propisanoj zakonom, a najduže 12 meseci.
 do 6 meseci za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija,
 do 9 meseci za lica sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB,
 do 12 meseci za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB.
Tokom trajanja mere Nacionalna služba za zapošljavanje:
1. angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:
 30.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,
 35.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem;
2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29. novembra 2024. godine.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANjU MERE OBUKA NA ZAHTEV POSLODAVCA U 2024. GODINI
Mera obuka na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju obuke nezaposlenog radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama, odnosno postojeća znanja i veštine ne odgovaraju potrebama konkretnog radnog mesta.
Mera podrazumeva:
a) realizaciju obuke u trajanju do 960 časova (u zavisnosti od vrste, složenosti poslova i drugih elemenata od značaja za trajanje obuke), u skladu sa standardima nivoa obuka1 ili posebnim zakonom ili pravilnikom, ili realizaciju obuke za osobe sa invaliditetom, u skladu sa programom obuke za koju je izdato odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i
b) zasnivanje radnog odnosa sa najmanje 50% polaznika koji su sa uspehom završili obuku i zadržavanje u radnom odnosu najmanje 6 meseci od datuma zasnivanja radnog odnosa.
Za realizaciju mere Nacionalna služba:
1. poslodavcu na osnovu zahteva može da isplati:
 sredstva na ime učešća u finansiranju dela troškova obuke, zavisno od dužine trajanja teorijsko-praktične obuke, a najviše do 200.000,00 dinara po polazniku, u dva dela
2. nezaposlenom polazniku isplaćuje:
 mesečnu novčanu pomoć u visini od 30.000,00 dinara za pun fond časova tokom trajanja obuke;
 sredstva za troškove prevoza;
 mesečnu novčanu pomoć za osobu sa invaliditetom u visini 20% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, za pun fond časova, ako se obuka izvodi u trajanju od najmanje 100 časova i ako osoba sa invaliditetom nije korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom. Ukoliko je povoljnije, za nezaposlenog polaznika obuke – osobu sa invaliditetom, isplaćuje se iznos mesečne novčane pomoći i troškova prevoza u visini utvrđenog iznosa za nezaposlenog polaznika obuke – ostala lica.
 sredstva za troškove prevoza za osobu sa invaliditetom, kao i za njenog pratioca ako je potreban, u visini neoporezivog iznosa, u skladu sa zakonom. Ukoliko je povoljnije, za polaznika obuke – osobu sa invaliditetom, isplaćuje se iznos troškova prevoza u visini utvrđenog iznosa za polaznika obuke – ostala lica;
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29. novembra 2024. godine.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANjU MERE OBUKA ZA POTREBE POSLODAVCA ZA ZAPOSLENOG U 2024. GODINI
Mera obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog sprovodi se radi sticanja dodatnih i/ili nedostajućih znanja i veština zaposlenog, odnosno kompetencija za potrebe procesa rada, a u cilju održanja zaposlenja kod poslodavca.
Mera se realizuje radi usavršavanja zaposlenog, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.
Pod usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koje kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje su većinom prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.
Izvođač obuke Obuku može sprovoditi javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, u skladu sa Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, odnosno licencirani izvođač obuke u skladu sa zakonom , a na osnovu iskazane potrebe poslodavca.
Učešće u finansiranju mere U skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći, a u okviru raspoloživih sredstava za realizaciju mere, Nacionalna služba za zapošljavanje može poslodavcu na osnovu zahteva da isplati sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi usavršavanja do 50% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31. oktobra 2024. godine.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Sve informacije u vezi raspisanih javnih poziva dostupne su na internet stranici www. nsz.gov.rs, putem zvaničnih stranica na društvenim mrežama kao i u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje.