Sledeće nedelje sednice Veća i Skupštine grada Pirota

27. jun 2024. 11:11 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Sednica Skupštine grada Pirota zakazana je za sredu, 03.07.2024.godine sa početkom u 9 sati. Sednica će biti održana u Velikoj sali Gradske uprave grada Pirota.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine Grada, održane dana 24.05.2024. godine.
1. Donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Pirota;
2.Donošenje Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog sistema prirodnog gasa na teritoriji grada Pirota;
Z. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gasifikacije na teritoriji grada Pirota i predlog za izbor strateškog partnera za realizaciju Programa gasifikacije;
4.Donošenje Odluke o ispravljanju tehničke greške u Planu detaljne regulacije “Autobuska stanica”;
5. Davanje saglasnosti na Izveštaje o radu sa finansijskim izveštajem javnih preduzeća za 2023. godinu:
-JP “Vodovod i kanalizacija” Pirot,
-JP “Gradska toplana” Pirot,
-JP “Komunalac” Pirot,
-JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirot,
-JP “Regionalna deponija Pirot” Pirot;
6. Donošenje Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom;
7. Donošenje Odluke o izmeni odluke o naknadama za korišćenje javnih površina;
8. Donošenje Odluke o izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Pirot i opštine Dimitrovgrad, Bela Palanka i Babušnica za period 2024.-2033. godine;
9. Donošenje Odluke o odobrenju za izgradnju na katastarskoj parceli br. 6593 KO Sukovo;
10. Donošenje rešenja iz imovinsko pravne oblasti;
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na Aneks 3. Ugovora o javno privatnom partnerstvu za vršenje usluge rekonstrukcije i održavanja sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Pirota;
12. Donošenje Odluke o obrazovanju i načinu rada lokalne komisije za kapitalne investicije grada Pirota;
13. Razrešenja i imenovanja;
14. Odbornička pitanja.

Sednici Skupštine grada predhodi sednica Gradskog veća koja će biti održana u ponedeljak, 01.07.2024. godine.