Poziv za podnošenje poreskih prijava

07. april 2021. 11:39 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Lokalna poreska administracija poziva sve poreske obveznike koji za nasleđenu imovinu nisu u zakonskom roku podneli poreske prijave a i dalje izmiruju svoje obaveze na ime umrlih lica (osim onih koji su kod Javnih beležnika završili ostavinski postupak i podneli poreske prijave), da u što kraćem roku podnesu iste sa pratećom dokumentacijom kojom dokazuju pravo svojine (rešenje o nasleđivanju, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju i sl.).

U suprotnom, LPA će biti prinuđena da preduzme sve Zakonom propisane sankcije.


Za sve informacije obratiti se na šalteru br.4 u Gradskom uslužnom centru, na tel:010/305-572 i 305-573, ili na email:poreska@pirot.rs