Počinje novi rok za zahteve energetski zaštićenih kupaca

29. novembar 2013. 10:20 Gradska hronika Pirot Plus Online

Uredbom republičke Vlade o energetski zaštićenom kupcu koja je usvojena sredinom oktobra određeni su i uslovi za sticanje prava na umanjenje mesečnih računa za električnu energiju, prirodni gas i toplotnu energiju. Energetski zaštićen kupac, odnosno ugroženi kupac, u smislu ove uredbe je domaćinstvo koje živi u jednoj stmbenoj jedincii sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno isporučuje toplotna energija ili prirodni gas.

Uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca je ostvaren ukupan mesečni rihod od 13.222,00 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana, do 25.276,00 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova, do 31.786,00 dinara za domaćinstva sa šest i više članova kao i neposedovanje drugog stambenog prostora, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama domaćinstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.

Energetski zaštićeni kupac, odnosno ugroženi kupac može steći pravo na umanjenje mesečne obaveze samo za određene količine električne energije ili prirodnog gasa odnosno toplotne energije samo po jednom osnovu, a ne kumulativno.

Uverenja o statusu energetski zaštićenog kupca izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i važi do kraja kalendarske godine. Novi zahtev za narednu kalendarsku godinu može se podneti najranije 30 dana pre isteka roka, odnosno 2. decembra ove godine.