Da li su zdravstveni radnici u pirotskoj Bolnici u ravnopravnom položaju sa svojim kolegama u drugim gradovima?! Koliko je novozaposlenih lekara i sestara u Pirotu po naredbi Vlade Srbije!?

22. maj 2020. 10:15 Društvo Pirot Plus Online

Nije bio trenutak, dok su se zdravstveni radnici borili za život ljudi u bolnicama, kliničkim centrima, da pokrećemo neke teme, koje jesu iz ove oblasti, ali su Životi bili – najvažniji.

  1. Pitanja je bilo i tada. Šta sa zdravstvenim radnicima koji su u izolaciji, kako će im se isplaćivati zarade. Dr Milan Elenkov, u jedom razgovoru, pri kraju vanrednog stanja, na naše pitanje, da se u gradu govori, da nisu primili zarade kao ostali lekari u Kliničkom centru, imao je svoj, rekli bi rezingnirani stav.
  2. Iz Sindikata Sloga u Beogradu, stigao nam je mejl koji nas je podsećao da je Vlada Srbije donela Uredbu o prijemu zdravstvenih radnika. Njihovo saznanje bilo je da se to u Pirotu nije desilo.

Ovih dana  imali smo više vremena da pronadjemo odgovore na mnoge dileme.  

..................................................................................

Prvo, da li se zdravstvenim radnicima koji su bili u izolaciji ili bili ispomoć u Kliničkom centru Niš, treba da isplati jednaka zarada kao njihovim kolegama u Nišu?

Pronašli smo zvanično tumačenje objavljeno u Posebnom kolektivnom Ugovoru

Član 101a

Zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, ako je sprečenost za rad nastala zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije.

Zaposleni ostvaruje pravo iz stava 1. ovog člana tako što se:

1) za prvih 30 dana odsustva sa rada, isplata visine naknade plate vrši iz sredstava poslodavca;

2) počev od 31. dana odsustva sa rada, isplata visine naknade plate vrši iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do zakonom propisane visine naknade plate, a iz sredstava poslodavca, za preostali iznos razlike do visine od 100% prosečne plate.

Pravo na naknadu plate iz st. 1. i 2. ovog člana, ostvaruje zaposleni koji je odsustvovao sa rada počev od 1. marta 2020. godine iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana.

Odsustvo sa rada iz stava 1. ovog člana zaposleni dokazuju rešenjem nadležnog organa (sanitarnog inspektora, organa nadležnog za kontrolu prelaženja državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova i dr.) ili izveštajem lekara o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka), u skladu sa zakonom.

*Službeni glasnik RS, broj 58/2020

.......................................................................

Drugo, o zapošljavanju zdravstvenih radnika

NAREDBA O PRIJEMU U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME ZDRAVSTVENIH RADNIKA (DOKTORA MEDICINE I MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA) PO HITNOM POSTUPKU   

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

član 1

Zdravstvene ustanove iz plana mreže zdravstvenih ustanova po hitnom postupku primiće u radni odnos na neodređeno vreme neophodne zdravstvene radnike

"Na osnovu člana 1. Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020) i člana 15. stav 1. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon), ministar zdravlja donosi Naredbu o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika (doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara) po hitnom postupku:

  1. Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti u vreme trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova primiće u radni odnos na neodređeno vreme neophodne zdravstvene radnike (doktore medicine i medicinske sestre-tehničare) po hitnom postupku.
  2. Zdravstvene ustanove će izveštaj o realizovanim prijemima zdravstvenih radnika (doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara) dostaviti ministarstvu zdravlja danas do 13 sati.
  3. Ova Naredba stupa na snagu odmah."  

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, br: 1 12-01-404/2020-02, od 26.3.2020. godine)

................................................................................

Šta sad?

Pitaćemo u Nacionalnoj službi koliko je zdravstvenih radnika na čekanju i koliko njih je od 26. marta zapošljeno. Naravno, obratićemo se, kakav je red, da se čuje i druga strana, da nam dr Goran Petrović, direktor Opšte Bolnice u Pirotu odgovori na sve iznete dileme.

................................................................................

I na kraju, po objavljivanju teksta, saznali smo da su svi direktori zdravstvenih ustanova dobili instrukcije da daju novčane stimulacije za one u kovid ambulantama i odeljenjima. U pirotskoj Bolnici, kažu sindikati, to nije učinjeno jer je navodno zakasnio da obavesti finansijskog rukovodioca. Kako rekoše, to je "sveto pismo" i ne može da se menja. Izgleda da je u Srbiji, samo u pirotskoj Bolnici, pomenutima plaćano 60 posto!!

...............................................................................

Eto toliko. Otvaramo, naravno, raspravu i na ovu temu, javite se!