ZIP centar: Realizacija mera obuke za deficitarna zanimanja na tržištu rada - Obuke na radnom mestu u 2021.godini. 

30. jun 2021. 15:19 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Zip Centar za mlade - Biznis inkubator doo u saradnji sa Gradom Pirotom raspisuje Javni poziv poslodavcima za realizaciju mere obuke za deficitarna zanimanja na tržištu rada - Obuke na radnom mestu u 2021.godini. 

Saopštenje prenosimo u celosti: 

OSNOVNE INFORMACIJE

Osnovna svrha Poziva za poslodavce, koji se finansira u 2021. godini iz budžeta grada Pirota, je da obezbedi tehničku i finansijsku pomoć poslodavcima koji imaju potrebu za kvalifikovanom radnom snagom kroz obezbeđivanje mogućnosti za pohađanje obuka na radnom mestu, naročito licima koji se se suočavaju sa teškoćama na tržištu rada.


Cilj Poziva za poslodavce je i da pruži podršku kompanijama u prevazilaženju negativnih ekonomskih efekata izazavanih КOVID-19 pandemijom. Ovaj Poziv namenjen je svakom poslodavcu sa ciljne teritorije koji može obezbediti pristojne uslove za obučavanje i rad, kako bi se kreirale šanse za obuke na radnom mestu i održivo
zaposlenje.

КO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Poslodavci koji žele da se prijave potrebno je da zadovoljajvaju sledeće administrativne kriterijume:

 Da su registrovani kao pravna lica ili preduzetnici koji aktivno obavljaju privrednu aktivnost za koju su registrovani (bez obzira da li pripadaju javnom ili privatnom sektoru);
 Da su bili registrovani najmanje 12 meseca pre datuma prijavljivanja;
 Da u poslednjih šest meseci nisu bili duže od 30 dana neprekidno evidentirani u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 Da imaju najmanje 1 zaposlenog sa punim radnim vremenom u trenutku prijavljivanja na poziv;
 Da se ne bave aktivnostima u vezi sa igrama na sreću, proizvodnjom i prometom oružja i/ili podrškom političkih aktivnosti.
Pored toga, poslodavci koji žele da se prijave je potrebno da:
 Imaju iskazanu potrebu za novim radnicima;
 Imaju mogućnost da obezbede obuku na radnom mestu u svojim prostorijama (prostorne i ljudske kapacitete);
 izdvoje vreme i osiguraju prisutnost svojih iskusnih radnika u svrhu izrade programa obuke-kurikuluma ;
 Imenuju kompetentne mentore u kompaniji ( jedan mentor može biti zadužen za najviše 3 polaznika obuke) i da izdvoje dovoljno vremena za obuku mentora;

КORISTI ZA ODABRANE POSLODAVCE

 Besplatna stručna podrška u pronalaženju i predselekciji odgovarajućih polaznika obuke u okviru grupe potencijalnih kandidata;
 Besplatna obuka instruktora u kompaniji (mentora);
 Besplatna stručna podrška u razvoju programa obuke – kurikuluma;
 Naknada dela troškova programa obuke, kao što su troškovi administracije, zarada /naknada zarade polaznika obuke, zaštitne odeće, dodatne zaštitne opreme i ostalih obaveznih mera zaštite u vezi sa COVID-19, angažovanja mentora, materijala za praktični deo obuke, i (gde postoji potreba) ulaznog sanitarnog pregleda i dodatnog osiguranja polaznika.

ZAHTEVI ZA ODABRANE POSLODAVCE

 Da izvrše finalnu selekciju polaznika obuke, na osnovu predselekcije koju izvrši ZIP centar;
 Da obezbede sufinansiranje u propisanom iznosu;
 Da koordinaraju i sprovode program obuke na radnom mestu u svojim prostorijama u skladu sa odobrenim kurikulumom;
 Da izdaju i primenjuju ugovore sa polaznicima za vreme trajanja programa obuke (sa pripadajućim porezima i doprinosima) u skladu sa svim važećim zakonskim odredbama i propisima koji se tiču rada,zapošljavanja i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i svim drugim propisima koji se odnose na određena zanimanja i/ili kategorije polaznika obuke, uz napomenu da nije prihvatljivo angažovanje polaznika obuke posredstvom agencija za privremeno zapošljavanje;

 Da obezbede redovnu mesečnu isplatu zarada / naknada zarada polaznicima obuke preko njihovih bankovnih računa;
 Da obezbede uslove za sprovođenje finalne procene stečenih kompetencija polaznika obuke ;
 Da ponude zaposlenje svim polaznicima obuke koji zadovoljavaju kriterijume poslodavca;
 Da redovno izveštavaju i blagovremeno informišu o svim promenama od značaja za sprovođenje projekta i dostavljanju informacija potrebnih za praćenje i evaluaciju programa obuke.


BUDŽET PROGRAMA I PRAVILA SUFINANSIRANJA


Ukupan iznos sredstava opredeljenih za ovaj Poziv je 1.000.000,00 RSD. Кofinansiranje od strane poslodavca je obavezno, a iznosi minimum 15.000,00 RSD po polazniku.
Vrednost programa obuke za svakog poslodavca biće predstavljena u zajednički finansiranom programskom budžetu koji će obuhvatati sledeće delove:
Deo A:
→ Zarade/naknade za polaznike obuka za vreme trajanja programa obuke u minimalnom bruto iznosu od 30.000 RSD mesečno po osobi (trajanje obuke je dva meseca )- finansira Grad,

→ (prema potrebi) Ulazni sanitarni sanitarni pregled pregled za polaznike obuka- doprinos kompanije

→ (prema potrebi) Dodatno osiguranje polaznika obuke- doprinos kompanije
Doprinos kompanije mora biti minimum 15.000,00 rsd po polazniku u Delu A budžeta


Deo B
→ Doprinos realizaciji programa obuke po polazniku 20.000,00 rsd finansira Grad

Pirot-
Кako bi stekao pravo da primi doprinos po polazniku poslodavac treba da obezbedi

sledeće uslove u toku implementacije programa:
 zaštitna oprema u dovoljnoj količini i/ili odgovarajuća uniforma za polaznike za vreme trajanja programa obuke,
 potrebna oprema i materijal za obuku,
 energija, mašinski radni časovi, alati u skladu sa odobrenim programom obuke,
 angažovani mentori u kompaniji za rad sa polaznicima ,

 obezbeđeni odgovarajući uslovi obuke u prostorijama poslodavca u skladu sa propisima koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu.


PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Obavezna dokumetacija za prijavu na konkurs:
 Prijavni obrazac,
 Fotografije radnih mesta,
 Radnu biografiju mentora,
 Izvod iz Кroso baze- dokaz o broju zaposlenih radnika.
Dokumentacija za prijavu na konkurs podnosi se lično u Zip centru –biznis inkubatoru doo na adresi Takovska 24, Aneks sportske dvorane Кej –prvi sprat, neposredno ili putem pošte ili na mail zipcentar@gmail.com

ROК ZA PRIJAVLJIVANJE

Ovaj Poziv za poslodavce biće otvoren do 31.07.2021. godine


EVALUACIJA PRISTIGLIH PRIJAVA

Za potrebe evaluacije prijava biće formirana komisija od 3 člana i to 2 predstavnika
ZIP centra i 1 predstavnik Grada Pirota (КLER).
Кomisija će donositi odluku na osnovu sagledavanja sledećih kriterijuma:
1. Administrativna provera ispunjenosti uslova
2. Procena kvaliteta prijava na osnovu:
 uočenih uslovi rada,
 mogućnosti inkluzije,
 mogućnost zapošljavanja nakon obuke
 potencijal sektora za rast,
 usklađenost sa pravcima razvoja Grada
 sveopšteg utiska.
Odluka o izboru kompanija će biti doneta najkasnije 15 dana od isteka roka za konkurisanje.