U toku konkursi za javne radove i stručnu praksu na području grada Pirota

12. februar 2020. 11:35 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje objavio je javne pozive za realizaciju programa javnih radova i programa stručne prakse, u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja Grada Pirota za 2020. godinu.

Pozivi su otvoreni do 02. marta, a za finansiranje ovih programa izdvojena su sredstva iz budžeta Grada u iznosu od 14 miliona dinara.  

Grad Pirot u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – Filijala Pirot raspisao je Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini na području grada Pirota.  

 Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, potpisnik ugovora sa Gradom Pirotom i Nacionalnom službom za zapošljavanje, a na osnovu odluke gradonačelnika Grada Pirot. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 3 meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice. Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

  1. isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 25.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou. Utvrđeni iznos naknade za obavljen posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom.
  2. naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu u visini do:

- 7.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i obnavljanja javne strukture za svaki mesec angažovanja;

- 5.000,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode;

- 2.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada za svaki mesec angažovanja.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

- socijalne zaštite i humanitarnog rada,

- održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, 

održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju: javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom: da ima sedište na teritoriji Grada Pirota; da zapošljava lica koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje sa prebivalištem na teritoriji grada Pirota, pri čemu prednost prilikom zapošljavanja imaju teže zapošljiva nezaposlena lica i nezaposlena lica u stanju socijalne potrebe; da je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan) i  da je izmirio ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

Grad Pirot u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – Filijala Pirot raspisao je Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2020. godini.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečena odgovarajuća kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. U program stručne prakse se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju u struci za koju su stekla određenu vrstu i nivo kvalifikacija ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Program stručne prakse sprovodi se u skladu sa zakonom, odnosno na osnovu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, a Grad Pirot (u daljem tekstu: Grad) finansira program najduže 12 meseci.

U slučaju kada se program stručne prakse sprovodi u skladu sa zakonom, Grad može da finansira program u dužini propisanoj zakonom, a najduže 12 meseci.

Кada se program stručne prakse sprovodi na osnovu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, Grad program finansira u trajanju: do 6 meseci za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija, do 9 meseci za lica sa šestim nivoom kvalifikacija, do 12 meseci za lica sa najmanje sedmim nivoom kvalifikacija.

Tokom trajanja programa stručne prakse Grad:

1. angažovanim licima na ime novčane pomoći isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od: - 20.000,00 dinara za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija, - 22.000,00 dinara za lica sa šestim nivoom kvalifikacija, - 25.000,00 dinara za lica sa najmanje sedmim nivoom kvalifikacija;

2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Javni poziv je otvoren do 2. marta 2020.