Svetski dan deteta – slavimo našu budućnost

20. novembar 2021. 09:00 Društvo Pirot Plus Online

Danas je Svetski dan deteta. Ovaj dan obeležava se sa ciljem da se javnosti skrene pažnja na sve obaveze koje društvo ima prema deci, kao i na najvažnije probleme sa kojima se deca suočavaju. Svetski dan deteta proglašen je 20. novembra 1954. u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Pet godina kasnije, 20. novembra UN su usvojile Deklaraciju o pravima deteta, a tačno 30 godina potom i Konvenciju o pravima deteta, koju je i Srbija prihvatila.

Temelji na kojima počiva Konvencija o pravima deteta:

Konvencija o pravima deteta počiva na četiri temeljna principa bez kojih nije moguće ostvariti ostala prava. To su: pravo na život, opstanak i razvoj - koje država mora da obezbedi svakom detetu, u maksimalno mogućoj meri

nediskriminacija - svoj deci pripadaju jednaka prava, bez obzira na: rasu, boju, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo uverenje, nacionalno, etničko ili socijalno poreklo, imovinsko stanje, onesposobljenost, rođenje ili drugi status deteta, njegovog roditelja ili zakonskog staratelja

najbolji interes deteta - u svim postupcima koji se tiču deteta, njegov najbolji interes imaće prioritet

uvažavanje mišljenja deteta - pravo deteta da izrazi svoje mišljenje u svim stvarima i postupcima koji ga se tiču i da se to njegovo mišljenje uzme u obzir.

Problemi današnje dece su mnogobrojni: trgovina decom, čedomorstvo, verska, polna, rasna diskriminacija, i to ne samo u siromašnim zemljama, već i u indistrijski razvijenim zemljama. Pored siromaštva i gladovanja veliki broj dece suočava se sa teškim bolestima koje se često završavaju fatalnim ishodom, a mogle su da se leče. Zlostavljanje i zanemarivanje dece su danas vrlo česte pojave.

Današnji dan prilika je da utvrdimo dečja prava i potsetimo se da su deca naša budućnost koju moramo mi odrasli da gradimo. Ukoliko ih negujemo i usmeravamo u dobrom pravcu i naša budućnost je bezbedna.

Živela deca i neka ih je što više!