Raspisan Konkurs o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

16. maj 2024. 12:31 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot je raspisao Konkurs o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2024. godini. 

Grad Pirot je raspisao Konkurs o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2024. godini.
Podsticaji obuhvataju investicije u sektoru ruralnog turizma. Prihvatljive investicije su: ulaganje u rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju, investiciono i tekuće održavanje u cilju privođenja nameni, kao i nabavka opreme a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ruralnim sredinama u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti, u smislu propisa kojim se uređuje turizam odnosno ugostiteljstvo.
Pravo na korišćenje podsticaja imaju fizička i pravna lica nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koje je komercijalno i ima aktivni status.
Neophodno je da su katastarske parcele i objekti koju su predmet investicije na teritoriji grada Pirota, da je objekat legalno izgrađen, legalizovan ili je ušao u proces ozakonjenja kao i da je podnosilac zahteva vlasnik ili suvlasnik objekta.
Predmet podsticaja su investicije realizovane u tekućoj godini u periodu 1. januar-31. oktobar. Obavezna je kategorizacija objekta najkasnije do 1.decembra 2024.godine.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice Gradske uprave u periodu od 16. maja do 16. juna 2024. godine.
Prispele prijave rangira Komisija prema bodovnoj listi koja je sastavni deo konkursa. Preliminarna lista objavljuje sa na sajtu Grada Pirota i na nju je moguće uložiti žalbu Gradskom veću.
Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli u Uslužnom centru Gradske uprave i na zvaničnom sajtu grada www.pirot.rs. Obrasci za prijavu dostupni su na šalteru informacija u uslužnom centru i na sajtu grada.
Za podsticaje za ruralni turizam predviđeno je 3.000.000 dinara a subvencioniše se 50% investicije bez PDV-a. Maksimum za jednog korisnika je 400.000 dinara.

Konkursna komisija