Na sednici Skupštine grada Pirota usvojen Program gasifikacije

03. jul 2024. 13:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na sednici Skupštine grada ovoga puta našle su se sledeće teme:

1.Donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Pirota;

2.Donošenje Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog sistema prirodnog gasa na teritoriji grada Pirota;

3.Donošenje Odluke o usvajanju Programa gasifikacije na teritoriji grada Pirota i predlog za izbor strateškog partnera za realizaciju Programa gasifikacije;

4.Donošenje Odluke o ispravljanju tehničke greške u Planu detaljne regulacije “Autobuska stanica”;

  1. Davanje saglasnosti na Izveštaje o radu sa finansijskim izveštajem javnih preduzeća za 2023. godinu:

-JP “Vodovod i kanalizacija” Pirot,

-JP “Gradska toplana” Pirot,

-JP “Komunalac” Pirot,

-JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirot,

-JP “Regionalna deponija Pirot” Pirot;

  1. Donošenje Odluke o izmeni odluke o naknadama za korišćenje javnih površina;
  2. Donošenje Odluke o izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Pirot i opštine Dimitrovgrad, Bela Palanka i Babušnica za period 2024.-2033. godine;
  3. Donošenje Odluke o odobrenju za izgradnju na katastarskoj parceli br. 6593 KO Sukovo;
  4. Donošenje rešenja iz imovinsko pravne oblasti;
  5. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na Aneks 3. Ugovora o javno privatnom partnerstvu za vršenje usluge rekonstrukcije i održavanja sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Pirota;
  6. Donošenje Odluke o obrazovanju i načinu rada lokalne komisije za kapitalne investicije grada Pirota;
  7. Razrešenja i imenovanja;
  8. Odbornička pitanja.

Najznačajnije teme odnose se na gasifikaciju. S obzirom da izvestioci nisu mogli za govornicom da obrazlože predmetne odluke, Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti, građevinarstvo i inspekcijske poslove u izjavi za medije objasnio je detalje koji se odnose na ovu temu.

Pešić je rekao da se gasifikacija sprovodi u nekoliko faza. Prva faza je izgradnja gasa srednjeg pritiska do 16 bara, druga faza je izgradnja distributivne gasovodne mreže pritiska do 4 bara, a na tu mrežu se kasnije nadovezuju individualni korisnici.

Prema Pešićevim rečima, projekat gasifikacije će se realizovati u periodu od 36 do 42 meseca.