Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja grada Pirota za period 2021-2028. godine

10. jun 2021. 01:26 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Nacrt Plana razvoja grada Pirota za period 2021-2028. godine dostupan javnosti na sajtu Grada Pirota www.pirot.rs LINK

Plan razvoja grada Pirota za period 2021–2028. godine(u daljem tekstu Plan razvoja) je ključni strateško-planski dokument grada koji treba da podstakne budući rast i razvoj celokupne lokalne zajednice. Plan razvoja obuhvata društvenu i ekonomsku sferu, kao i aspekte zaštite i poboljšanja životne sredine, prostornog uređenja, izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture i unapređenja rada javnog sektora i društvenih delatnosti, pri čemu će jedan od bitnih aspekata u okviru razvoja društvenih delatnosti, a i šire, biti posvećivanje pažnje perspektivi rodne ravnopravnosti i daljem razvoju mehanizama za unapređenje rodne ravnopravnosti.
Plan razvoja izrađen je kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanje lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja grada Pirota i sveukupnog života u njemu. Кao takav, Plan razvoja je usklađen sa razvojnim planovima, programima, strategijama i politikama na višim nivoima vlasti, kao i sa drugim sektorskim strategijama i zakonskim okvirom na republičkom nivou.
Plan razvoja je pripremljen od strane radnih tela koja je imenovao gradonačelnik grada Pirota uz puno učešće javnog, privatnog i nevladinog sektora. Celokupan proces koordinacije i praćenja izrade Plana razvoja bio je u nadležnosti Кoordinacionog tima za izradu Plana razvoja grada.
Svrha izrade Plana razvoja je da informiše celokupnu javnost–javni, privatni i nevladin sektor, o budućem razvojnom putu grada i ujedno predstavlja osnovu za izradu budućih detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima i oblastima.

Poštujući načelo javnosti i partnerstva, Grad Pirot organizuje javnu raspravu povodom izrade Plana razvoja grada Pirota za period 2021–2028. godine.

Javna rasprava će se održati u petak 11.06.2021. u Velikoj sali Gradske skupšine sa početkom u 11 sati.

Iz Gradske uprave pozivaju građane, predstavnike institucija, organizacija, privredne subjekte i sve ostale relevante poznavaoce lokalnih prilika da prisustvuju događaju i tako daju doprinos u izradi ovog značajnog dokumenta.

Кomentari, predlozi i sugestije se mogu dostaviti putem mejla na adresu marija.djosic@pirot.rs ili lično u prostorijama Кancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Pirota, ul Branka Radičevića br.10,  do 21.juna 2021. god.