Grad Pirot, projektno finansiranje medija Projekat “Zanati: važna karika u privrednom lancu”

06. decembar 2019. 13:26 Projekti Pirot Plus Online

8. Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Namera je i da stvorimo privlačan ambijent za očuvanje starih zanata

     Poslednja objava u našem Projektu ima za cilj da podseti na mere koje preduzima Vlada Srbije, odnosno nadležno Ministarstvo u stvaranju uslova za rad preduzetnika u širem smislu, zanatlija u svakom slučaju, u okviru svih zakona i uredbi koje donosi.

   Sertifikacija

    U  Srbiji ima 617 sertifikovanih zanata. Toliko malih ili većih, najčešće porodičnih radionica u Srbiji čuva tradiciju starih zanata. Opstaju, a bore se za svaku mušteriju. Bore se jer su često cenovno nekonkurentni, jer ručno rade male serije, jer su ih partneri zamenili dobavljačima jeftinijih, uvoznih, delova iz masovne proizvodnje. Stari zanati su deo narodne tradicije koju bi trebalo da očuvamo. To su porodične firme sa dugom tradicijom.

   U Privrednoj komori ističu da rade  na podizanju svesti o značaju očuvanja i revitalizacije starih zanata, jer se time čuvaju postojeća radna mesta ali i stvaraju uslovi za otvaranje novih radnih mesta

    Branislava Simanić, direktor Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije  kaže da kada se govori o starim zanatima, neophodno je kontinuirano raditi na podizanju svesti države i ljudi o značaju očuvanja starih zanata i njihove revitalizacije.

  • Sektor preduzetništva PKS ima formiranu Grupaciju za negovanje starih zanata i narodne tradicije, koja upravo ima za cilj promovisanje starih zanata i očuvanje narodne tradicije, kao i stvaranje što povoljnijeg ambijenta poslovanja. Sektor preduzetništva PKS organizuje radionice za revitalizaciju starih zanata, na kojima takođe informiše prisutne o mogućnosti dobijanja sertifikata Otvorena šaka.

Ovaj sertifikat izdaje Ministarstvo privrede, koje propisuje uslove za njegovo dobijanje, a vodi i evidenciju izdatih sertifikata. Evidencija se vodi kao jedinstvena, centralna, javna baza podataka, koja se redovno ažurira i koja je dostupna zainteresovanima. Posedovanje sertifikata podrazumeva neke olakšice u poslovanju.- Za njih ne postoji ni obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, uz sertifikat preduzetnik svrstava u pogodniju grupu, sa nižom osnovicom za paušalno oporezivanje. Među pogodnostima koje obezbeđuje sertifikat je i skraćena procedura za dobijanje poslovnog prostora većine lokalnih samouprava, niže zakupnine tako zakupljenog prostora, bolji plasman proizvoda na domaćem i inostranom tržištu.Pravilnikom je propisano da izdati sertifikat važi deset godina računajući od dana izdavanja.
     

  Subvencije  

   Ministarsvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisauje  konkurse za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Srbiji Subvencije su u iznosu od 300.000, 400.000 i 600.000 dinara.  UI poslednjoj dodeli, subvencije  dobili  su zanatlije koje se bave sledećim tradicionalnim zanatima - tkanjem, ćilimarstvom, vezom, terzijskim zanatom, kožuharstvom, opančarstvom, filigranstvom, grnčarstvom, bačvarstvom, kazandžijskim zanatom, kolarstvom, licidarstvom, mlinarstvom i pekarstvom, ikonopisom i izradom tradicionalnih muzičkih instrumenata.

  Nacionalna služba zapošljavanja    

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović  kaže da je nedavno objavljen javni poziv za sve mere aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu i da se povećava broj zainteresovanih za subvencije.

Planirali smo da i ove godine preliminarno uključimo 4.000 lica koja se nalaze na evidenciji. To su uglavnom osobe koje tretiramo teže zapošljivim. Imaćemo poseban program i za Rome koji mogu da koriste subvenciju za samozapošljavanje. Svake godine uključimo preko 100 osoba sa invaliditetom. Veliko je interesovanje i Roma i osoba sa invaliditetom, ali i mladih do 30 godina, objašnjava Martinović.

Ove godine, biće povećani iznosi za subvencije za samozapošljavanje.Početni iznos biće 200.000 dinara za opštu populaciju, za osobe sa invaliditetom 240.000 dinara, a za viškove zaposlenih 220.000 dinara. To je možda simbolični podsticaj, ali nam se čini kao stimulans za mnoge nezaposlene", kaže Martinović.

  Navodi da se za podsticaje uglavnom odlučuju oni koji su na evidenciji NSZ-a, ali već imaju neku opremu ili prostor za rad.

Podsticaje mogu da koriste za poreze i doprinose. Veliki broj naših nezaposlenih su u nekoj sivoj zoni. Na ovaj način ih uvodimo u legalne tokove. Za mere aktivne politike su,  neretko zainteresovane zanatlije, ali ima i onih koji se bave uslugama.    Nemogućnost pronalaženja posla je jedan od faktora zbog kojih se ljudi odluče da pokrenu sopstveni biznis, ali kod konkurisanja za podsticaje preovladavaju i drugi razlozi, rekao je Martinović.

   Olakšice , paušalno oporezivanje, zakup

   Preduzetnik, koji želi da se bavi poslovima koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, ako ispunjava uslove za paušalno oporezivanje, može da podnese zahtev za paušalno oporezivanje Republičkoj upravi javnih prihoda-odeljenju za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda u opštini na čijoj je teritoriji registrovan, odnosno obavlja delatnost. Paušalno oporezivanje  je propisan Zakonom o porezu na dohodak građana, u delu kojim se uređuje porez na prihod od samostalne delatnosti.  Zahtev za paušalno oporezivanje  podnosi se nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana upisa u Registar Agencije za privredne registre. 

Zakup  poslovnog prostora za stare zanate ubuduće će biti jeftiniji. Vlada Srbije nedavno je usvojila izmene Uredbe koja reguliše pitanje davanja u zakup prostora u javnoj svojini. Njome se lokalnim samoupravama daje mogućnost da licenciranim starim zanatlijama, od 12. maja, kvadrate izdaju za petinu procenjene tržišne vrednosti.

   Zanatlije sumnjaju da će se lokalne samouprave tako lako odreći svojih prihoda.  U Udruženju starih zanata  kažu da bi u ove pogodnosti poverovao da su preporuke lokalu obavezujuće.I ranije su postojale slične inicijative, Ministarstvo privrede je slalo dopise lokalnim samoupravama sa preporukom da smanje zakup, ali su se one oglušile. Problem je ako je ovog puta preporuka neobavezujuća. Opštine i gradovi ne žele da se odreknu svojih prihoda. Kad je reč o dnevnom zakupu, za neke manifestacije naplaćuju astronomske sume .

 Zahtev za paušalno oporezivanje  podnosi se nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana upisa u Registar Agencije za privredne registre. 

   Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.

   Oslobađanje od  evidentiranja prometa preko fiskalne kase

    Na osnovu Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (“Službeni glasnik RS” br.61/10, u daljem tekstu: Uredba): za poslove iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti ( “Službeni glasnik RS” br.21/05 i 1/10, u daljem tekstu:Pravilnik), osim kamenorezačkog zanata iz člana 3.stav2. tačka 22) tog Pravilnika, ne postoji obaveza  evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

    Ko je zainteresovan za mere aktivne politike 

   Za mere aktivne politike su, kaže, neretko zainteresovane zanatlije, ali ima i onih koji se bave uslugama.

Nemogućnost pronalaženja posla je jedan od faktora zbog kojih se ljudi odluče da pokrenu sopstveni biznis, ali kod konkurisanja za podsticaje preovladavaju i drugi razlozi,   Neko ima nasledstvo, neko dobru ideju, neko prostor. Ovi podsticaji im pomažu da pokrenu posao. Pozitivno je to što da nakon isteka prve godine, kada mi pratimo njihovu delatnost, oko 70 odsto je i dalje aktivno. I to je sličan procenat kao na nivou EU", kaže Martinović.

  Zaključak

    Na kraju naše "priče" o  starim zanatima u našem kraju, utisak koji će objasniti pravo stanje. U nastojanjima da pronadjemo neke od zanatlija i zanata koje smo želeli da objavimo, podatak da smo  ih uz mnogo napora uspeli da pronadjemo mnogo govori. U Pirotu je sve manje posebno onih zanata koji su nekada bili karakteristični. Skoro da nema šnajdera koji šiju konfekciju, ima malih i srednjih preduzeća,  malo je stolara, staklara, radi samo jedan kovač, jedan limar,  jorgandžija nema, kacara retko, potkivača takodje i da ne nabrajamo! Inače, ima zanatlija koji rade u porodičnim kućama jer nisu u stanju da plaćaju zakuzp u lokalima i ostale prateće troškove!  Danas su zanatlije u najvećoj meri prepuštene same sebi. Iako potreba za ovim zanimanjima nije prestala, sve je teže pronaći majstora kovača da otkuje kosu, napravi sekiru, potkuje konja ili bilo sta slično od starih zanata. 

Delovi sadržaja preuzeti sa sajta  Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije

Fotografije arhiva Muzeja Ponišavlja