Zdravstveni inspektor: S obzirom na dogadjaj u Ambulanti Tigar, pacijent treba da se obrati direktoru Doma zdravlja!

01. decembar 2021. 10:23 Društvo Pirot Plus Online

Poštovani g-dine Paunoviću,

- U vezi sa Vašim zahtevom iznetim u e-mailu koji ste prosledili zdravstvenoj- inspekciji dana 30.11.2021. godine, a koji se tiče obaveštavanja o navodima iznetim u e-mailu koji je Vama uputio naš sugrađanin u vezi pružanja zdravstvene zaštite u Ambulanti "Tigar", obaveštavam Vas da u skladu sa čl. 21 Zakona o pravima pacijenata, podaci o pružanju zdravstvene zaštite, o zdravstvenom stanju, odnosno podaci iz medicinske dokumentacije, spadaju u podatke o ličnosti i predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti pacijenta. Ovi podaci, shodno čl. 22 istog Zakona, mogu se saopštiti samo pacijentu lično, ili njegovom zakonskom zastupniku, ili punumoćniku- na osnovu punomoćja ili izjave date kod nadležnog organa.
        Odredbama prethodno navedenog Zakona, uređen je i sistem  zaštite prava pacijenata. U tom sistemu učestvuju Direktor zdravstvene ustanove, Savetnik za zaštitu prava pacijenata i Zdravstvena inspekcija. Ukoliko pacijent smatra da mu je povređeno neko pravo, potrebno je najpre da se obrati Direktoru zdravstvene ustanove, koji će na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja preduzeti određene mere u okviru svojih ovlašćenja, a u slučaju nemogućnosti ostvarivanja prava na tom nivou, potrebno je da se najpre obrati Savetniku za zaštitu prava pacijenata, čija ovlašćenja su predviđena čl. 39-41 Zakona o pravima pacijenata. Savetnik za zaštitu prava pacijenata je dužan da o utvrđenim okolnostima sačini izveštaj, a podnosilac prigovora, koji je nezadovoljan izveštajem savetnika pacijenata, može se, u skladu sa zakonom, obratiti zdravstvenoj inspekciji, shodno čl. 41 stav 5 Zakona o pravima pacijenata.
        Imajući u vidu ove odredbe Zakona , pacijent nam se može nakon sprovedenog postupka u skladu sa Zakonom lično obratiti, u kom slučaju ćemo mu pružiti potrebna obaveštenja.
        Takođe, u skladu sa čl. 114 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Direktor zdravstvene ustanove organizuje rad i rukovodi procesom rada, predstavlja i zastupa zdravstvenu ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada zdravstvene ustanove. U tom smislu, u vezi pitanja koja se tiču organizacije rada Ambulante "Tigar", koja posluje kao organizaciona jedinica Doma zdravlja Pirot, možete se obratiti Direktoru Doma zdravlja Pirot, koji će Vam pružiti potrebna obaveštenja u skladu sa svojim ovlašćenjima.

S  poštovanjem,

        Gordana Mladenović
        Republički zdravstveni inspektor

...........................................

   Poštovana ,

 Hvala za odgovor !

 Želim da pojasnim!

   U ovom slučaju, našeg sugradjanina, naravno i nas u Redakciji, nisu interesovali detalji o kojima pišete. Pacijent je želeo da istakne problem koji je doživeo i kao društveni problem, kako se ne bi ponavljao. Podaci o pacijentu nas nisu interesovali.

  Zanimalo nas je kršenje radne discipline i nepoštovanja satnice .

  Da li inspektora interesuje činjenica da je pacijent vraćen u 19.10 h . Na vratima je istaknuto da lekar i ostalo osoblje rade do 20h.

   Inače , hvala Vam za brzo regovanje , što je prava retkost u drugim slučajevima.

Ani press doo Pirot

Nenad Paunović

.................................................

P.S.

    Inače, pacijent je juče primljen u zakazano vreme na izuzetno korektan, profesionalan način.

   Da li je trebalo, posle svega što je doživeo,  da se obrati  široj javnosti, kako bi ostvario svoja prava!?

 Pacijent je javno odgovorio pokazavši svoje ( ne ) raspoloženje!