U prošloj godini realizovana 4 vaspitna naloga prema maloletnim izvršiocima krivičnih dela

18. jun 2019. 11:00 Uncategorized Pirot Plus Online

Kriminalitet maloletnika neprestano zaokuplja pažnju opšte i stručne javnosti i na izvestan način predstavlja pokazatelj uspešnosti ili neuspešnosti svih mera kojima se jedno društvo brine o mladima. Kao posebno osetljivoj kategoriji, maloletnicima se u svakom društvu poklanja posebna pažnja i neprestano se iznalaze novi i efikasniji načini rešavanja krivične stvari kojima se najmanje štete nanosi maloletniku kao učiniocu krivičnog dela, a postiže svrha koja se ogleda u jačanju njegove lične odgovornosti za svoje postupke. U tom smislu posebno mesto zauzima primena vaspitnih naloga koji mogu svoju svrhu da ostvare samo ukoliko postoji potpuna pravna uređenost njihove primene (zakon i podzakonski akti) i sistemski obezbeđena logistika.

Svrha vaspitnih naloga je da se ne pokreće krivični postupak prema maloletniku ili da se obustavi postupak, odnosno da se primenom vaspitnog naloga utiče na pravilan razvoj maloletnika i jačanje njegove lične odgovornosti kako ubuduće ne bi činio krivična dela.

Vaspitni nalozi su poravnanje sa oštećenim kako bi se naknadom štete, izvinjenjem, radom ili na neki drugi način otklonile, u celini ili delimično, štetne posledice dela; redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao; uključivanje, bez naknade, u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja; podvrgavanje odgovarajućem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga; uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili savetovalištu.


Centar za socijalno preventivne aktivnosti u saradnji sa UNICEF-om, realizuje u 9 opština i gradova u Srbiji, medju kojima je i Pirot, realizuje projekat primene vaspitnih naloga na lokalu. Projekat ulazi u finalnu fazu i očekuje nas i finalna konferencija, rekla je Maja Milačić, iz Socijalnog centra GRIG

Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad, istakla je ovom prilikom da su dobrom saradnjom svih instucija koja se bave ovim problemom postigli napredak u donošenju određenih odluka koje će se ticati zaštite maloletnih lica. Centar za socijalni rad ima ulogu povezivanja svih instucija, pruža savetodavnu, psiho – socijalnu podršku i predlaže određene mere Tužilaštvu koje dalje izriče određene vaspitne naloge, rekla je Vasić.

Prisutne je ispred lokalne samouprave pozdravila Ivana Jovanović, pomoćnica gradonačelnika za vanprivredu

Prema izveštajima pravosudja u prethodnih godinu dana primenjena su 4 vaspitna naloga u tri predmeta, dok je broj maloletnika koji su počinili neku nedozvoljenu radnju 88 maloletnika, rekla je Sonja Nešić, ispred Višeg javnog tužilaštva Pirot

Vaspitni nalozi realizuju se u Sportskom centru, Crvenom krstu i Komunalcu i podrazumevaju društveno korisni rad maloletnih lica koja su počinila krivično delo.