Pirot sa okolinom dobio Kategoriju III turističkog mesta

23. oktobar 2019. 12:00 Gradska hronika Pirot Plus Online

Razvrstavanje turističkih mesta u kategorije vrši se na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih kriterijuma.
Kvantitativni kriterijumi procenjuju se na osnovu raspoloživih podataka obima turističkog prometa u poslednje tri godine koje prethode godini u kojoj se vrši određivanje kategorije
turističkog mesta.
Kvalitativni kriterijumi procenjuju se na osnovu stepena izgrađenosti komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture kao i turističke suprastrukture područja koje se razvrstava u kategoriju turističkog mesta.