Objavljen javni oglas o obnovi katastra nepokretnosti na delu KO Berilovac

26. jul 2022. 10:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Republički geodetski zavod– Služba za katastar nepokretnosti Pirot objavljuje javni oglas o obnovi katastra nepokretnosti na delu katastarske opštine Berilovac

Obaveštavaju se imaoci prava na nepokretnostima i imaoci pravnog interesa da će se u vremenskom periodu od 22.08.2022 do 23.09.2022.godine, vršiti obnova katastra nepokretnosti, odnosno izlagati na javni uvid podaci o nepokretnosti (zemljištu, objektima, stanu, poslovnom prostoru, garaži) i stvarnim pravima na njima na delu katastarske opštine Berilovac – vangrađevinski reon (područje komasacije).

Oglas predstavlja javni poziv svim licima koji smatraju da imaju pravni interes da učestvuju u postupku obnove katastra nepokretnosti na delu katastarske opštine Berilovac.

Postupak izlaganja obavlja Кomisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima (u daljem tekstu: Кomisija) koja će raditi u prostorijama Služba za katastar nepokretnosti Pirot, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova.

U postupku izlaganja Кomisija učesnicima saopštava podatke o nepokretnostima I stvarnom pravima na njima koji su privremeno upisani u bazu podataka katastra nepokretnosti, o čemu se vodi zapisnik.

Ako učesnici u postupku izlaganja nisu saglasni sa privremeno upisanim podacima potrebno je da Кomisiji dostave odgovarajuće isprave (ugovor, pravosnažnu sudsu odluku, odluku nadležnog organa) na osnovu kojih se mogu utvrditi podaci o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

Privremeno upisani podaci o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima koji nisu osporeni u postupku izlaganja podataka biće upisani u katastar nepokretnosti kao konačni.

Načelnik Službe za katastar nepokretnosti Pirot