Ministarstvo prosvete raspisalo Konkurs za prijem učenika srednjih škola u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2024/2025.godinu.

04. jun 2024. 12:48 Društvo Pirot Plus Online

Ministarstvo prosvete Republike Srbije raspisalo je Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2024/2025.godinu.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se u sledećim rokovima:
 za prvu raspodelu – od 1 . do 12. jula 2024. godine,
 za preostala slobodna mesta – od 26. do 28. avgusta 2024. godine ,
 za osetljive društvene grupe, za one koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli – od 26. do 28. avgusta 2024. godine.

ZAHTEVI ZA UVERENjE O PRIHODIMA za 2., 3. i 4. razred mogu se podnositi svakog radnog dana od 7-14.30 časova u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pirota na šalterima dečje zaštite.
Kako bi nadležni organ Gradske uprave grada Pirota i Republički zavod za katastar nepokretnosti mogli blagovremeno da postupe po Vašim i našim zahtevima, potrebno je da Vaše Zahteve podnesete što ranije u toku juna meseca.

Uz zahtev je potrebno da priložite sledeće:
1. Očitanu ličnu kartu podnosica zahteva
2. Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva – izjava se preuzima u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pirota na šalterima Dečje zaštite, brojevima 17 i 18,
3. Potvrdu o primanjima iz radnog odnosa – potvrda se pribavlja od poslodavca (januar, februar, mart 2024.god.)- za sve punoletne članove domaćinstva koji su u radnom odnos
4. Potvrda o statusu studenta , vojnika članova domaćinstva
5. Potvrdu o prihodima od poljoprivrede, zanatske ili samostalne delatnosti , o prihodu ostvarenom od imovine, kapitala, autorskih prava, prava od industrijske svojine i drugih primanja – POTVRDA se pribavlja od nadležne Poreske uprave –za sve punoletne članove domaćinstva koji nisu na školovanju,
6. Potvrdu o primanjima po osnovu penzijskog, socijalnog i invalidskog
osiguranja za članove porodice koji nisu u radnom odnosu i ne nalaze se na evidenciji nezaposlenih, za januar, februar i mart. 2024.god.- Potvrda iz PIO fonda,
7. Uverenje/Izvod iz evidencije nezaposlenih lica – za članove porodice koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih, za članove koji nisu na evidenciji a koji nisu u radnom odnosu potrebno je dostaviti potvrdu iz PIO fonda kojom se potvrđuje da nisu u radnom odnosu
8. Za porodice koji su korisnici Centra za socijalni rad potrebno je
dostaviti SAMO:
- Potvrdu/ rešenje Centra za socijalni rad da su primaoci stalne socijalne pomoći,
- Očitanu ličnu kartu podnosioca zahteva,
- Izjavu o članovima domaćinstva- preuzima se na šalterima Dečje zaštite brojevima 17 i 18

Više o Konkursu ministarstva možete pročitati na sledećem linku:
https://prosveta.gov.rs/vesti/konkurs-za-prijem-ucenika-srednjih-skola-u-republici-srbiji-u-ustanove-za-smestaj-i-ishranu-ucenika-za-skolsku-2024-2025-godinu/

Sve informacije i bliža obaveštenja možete dobiti kod referenta Tamare Nikolić,kancelariji br.3 Gradska upravea grada Pirot, na broj telefona 305-503 ili na imejl :tamara.nikolic@pirot.rs