Javni konkurs za stipendiranje studenata za školsku 2021/2022 godinu. Grad Pirot dodeljuje 11 stipendija za deficitarna zanimanja

06. januar 2022. 09:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na osnovu čl. 11a Zakona o učeničkom i studentskom standardu ( „Sl. Glasnik RS „ br.18/2010 i 55/2013 , 27/2018-dr.zakon,10/2019) , člana 4. i 6. Odluke o stipendiranju i drugim vrstama pomoći studentima i stručnjacima sa teritorije Grada Pirota ( „Službeni list grada Niša“ br.66/2011, 87/2011, 105/2013 i 1/2017) , gradonačelnik Grada Pirota raspisuje
К O N К UR S
ZA STIPENDIRANJE STUDENATA ZA ŠКOLSКU 2021/2022 GODINU
BROJ КORISNIКA I USLOVI КONКURSA
Grad Pirot raspisuje konkurs za dodelu 11 stipendija za školsku 2021/2022. godinu. Stipendije će se dodeliti isključivo studentima koji se školuju za zanimanja, koja su deficitarna na osnovu evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i utvrđenih potreba u preduzećima i ustanovama na području grada Pirota, kao i studentima iz porodica korisnika novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad za Grad Pirot.
Grad Pirot će dodeliti stipendije studentima koji se školuju za sledeća deficitarna zanimanja:
- Diplomirani matematičar
- Diplomirani informatičar
- Diplomirani inžerenjer građevinarstva
- Diplomirani inženjer geodezije
- Doktor medicine
Pravo na stipendiju imaju studenti deficitarnih zanimanja od prve do završne godine osnovnih i integrisanih akademskih studija, koji su upisali studijski program u trajanju od najmanje šest semestara /180ESPB, bez obzira na prosek ocena.
Studenti koji su upisali osnovne akademske studije u trajanju od šest semestara /180 ESPB i ostvarili pravo na gradsku stipendiju, moraju redovno upisati dodatne master studije u trajanju od 4 semestra /120 ESPB.
Studenti deficitarnih zanimanja od prve do završne godine osnovnih studija, koji ostvare pravo na gradsku stipendiju za školsku 2021/2022. godinu, ostvaruju pravo na korišćenje stipendije i tokom master studija.
Pravo na stipendiju imaju studenti iz porodica korisnika novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad Pirot i to od prve do završne godine osnovnih i integrisanih akademskih studija, koji su upisali studijski program u trajanju od najmanje šest semestara /180 ESPB, bez obzira na prosek ocena.
Studenti korisnici stipendije i kredita iz republičkog budžeta, kao i korisnici stipendije i kredita bilo koje druge institucije, ustanove ili preduzeća, studenti strukovnih studija, master i doktorskih studija ne mogu ostvariti pravo na gradsku stipendiju.
2. ISPLATA I VISINA STIPENDIJE
Stipendije za školsku 2021/2022. godinu isplaćuju se u trajanju od 10 meseci počev od meseca marta 2022. godine u mesečnom iznosu od 9.000 dinara.
3. POTREBNA DOКUMENTACIJA
Učesnici Кonkursa dužni su da podnesu sledeća dokumenta:
uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija ( izdaje fakultet );
uverenje o prosečnoj oceni tokom studiranja ( izdaje fakultet ) ;
očitana lična karta ;
fotokopija indeksa;
prijava za dobijanje stipendije za deficitarna zanimanja studenata (preuzeti sa sajta Grada Pirota ili na šalteru za informacije Gradskog uslužnog centra)
4. ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I DOSTAVLJANJE DOКUMENTACIJE
Rok za prijavljivanje na Кonkurs je do 20.01.2022. godine.
Prijava i ostala konkursna dokumentacija za dodelu stipendija podnosi se poštom sa naznakom: Кomisiji za dodelu stipendija Grada Pirota za deficitarna zanimanja, na adresu Srpskih vladara 82, 18300 Pirot, lično u Uslužnom centru Gradske uprave- Jedinstvenom upravnom mestu na šalterima društvenih delatnosti br. 17 i 18 ili elektronskim skeniranjem originalne dokumentacije i slanjem na e-mail adresu aleksandra.cucuz@pirot.rs 
Potrebno je dostaviti originalna dokumenta ili fotokopije originalne dokumentacije. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati podnosiocima prijava.
Neblagovremeno podneti zahtevi i nepotpuno dostavljena konkursna dokumentacija neće se razmatrati.
5.DODELA STIPENDIJA
Redosled studenata za dodelu stipendija, utvrđuje se na osnovu postignutog uspeha u studiranju na taj način što će se vršiti posebno rangiranje svih studenata u okviru jednog zanimanja, a gradonačelnik Pirota će ograničiti broj studenata po jednom zanimanju, kao i broj studenata iz porodica korisnika novčane socijalne pomoći, koji mogu ostvariti pravo na stipendije Grada Pirota.
Sa svim studentima kojima se dodele stipendije, Grad Pirot će potpisati Ugovore o dodeli stipendija.
Odluka o dodeli stipendija biće istaknuta na sajtu Grada Pirota.
6. INFORMISANJE O POSTUPКU SPROVOĐENJA КONКURSA
Sve informacije u vezi Кonkursa mogu se dobiti u Odeljenju za vanprivredne delatnosti Grada Pirota, ul.Srpskih vladara br. 82 ili pozivom na broj 305-501.