Grad Pirot, u saradnji sa NSZ i ove godine raspisao javne pozive za izvodjenje javnih radova, programa stručne prakse i subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih lica

12. februar 2018. 11:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 3 meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:
1. isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou.
2. naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu u visini do:
- 7.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i obnavljanja javne strukture za svaki mesec angažovanja;
- 5.000,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode, u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti i delatnosti izrade tradicionalnih rukotvorina za svaki mesec angažovanja.
Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:
- socijalnih i humanitarnih delatnosti i delatnosti izrade tradicionalnih rukotvorina,
- održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode.
Napomena: U okviru prve oblasti delatnosti izrade tradicionalnih rukotvorina realizuju se po preporuci Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije, NALED-a i Etno mreže i angažovaće se isključuvo mladi i žene iz seoskih sredina koji će za potrebe promocije Grada Pirota izrađivati tradicionalne rukotvorine sa motivima Pirota.

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Pirot, neposredno ili poštom, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Pirot i Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Grada Pirota ili preuzeti sa sajtova: www.nsz.gov.rs i www.pirot.rs. Rok za prijavu je 10. mart 2018. Za ove namene iz budžeta Grada izdvojeno je 4.960.000 dinara, a biće upošljeno oko pedesetak lica.
Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje - kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.
Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
U program stručne prakse se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.
Program stručne prakse sprovodi se u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, a Grad Pirot finansira program najduže 12 meseci i to:
- do 6 meseci za lica sa srednjim obrazovanjem,
- do 9 meseci za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,
- do 12 meseci za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.
Tokom trajanja programa stručne prakse Grad obezbeđuje:
1. angažovanim licima na ime novčane pomoći sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:
- 16.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem
- 18.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem
- 20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;
2. uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.
3. troškove polaganja stručnog ili pripravničkog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći.
Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Sloboda“, odnosno do 5. marta. Za ove namene iz budžeta grada izvojeno je 7.340.000 dinara, a plan je da se angažuje 21 lice sa visokom stručnom spremom, 5 sa višom i 4 sa srednjom stručnom spremom.

Subvencije za poslodavce za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih još jedna je u nizu mera u cilju smanjenja nezapošljenih. Javni poziv biće objavljen 17. februara. Cilj je da se dodeli 10 subvencija privatnim poslodavcima u iznosu od 150.000 dinara za zapošljavanje teže zapošljivih lica, gde spadaju mladji od 30 i stariji od 50 godina, Romi, invalidi, dugoročno nezapošljenji i žrtve porodičnog nasilja.

Sredinom godine, biće raspisan još jedan program iz ove oblasti. Reč je o Programu subvencija za samozapošljavanje namenjene za pokretanje sopstvenog biznisa. Ovaj program se sprovodi u saradnji sa Nacionalnoj službi za zapošljavanje kroz sufinansiranje.

Iz budžeta Grada , za sva četiri programa, izdvojeno je sedamnaest miliona dinara u te svrhe, a očekuje se da rebalansom Budžeta sredstva budu uvećana i dostignu brojku od dvadeset miliona

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Filijala Pirot, ili u Gradskoj upravi Pirot, kancelarija za Lokalni ekonomski razvoj, telefon 010/305-581, kontakt osoba Nenad Petrović. Javni poziv biće objavljen na sajtu Grada Pirota i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i na oglasnim tablama Gradske uprave Pirot i Filijale Pirot.