Deponija Pirot potpisala ugovor o preuzimanju ambalažnog otpada sa kompanijama AB market i Marmil

27. avgust 2021. 13:34 Privreda Pirot Plus Online

U cilju realizacije politike grada Pirota za efikasno upravljanje ambalažnim otpadom i komunalnim ambalažnim otpadom, JKP „Regionalna deponija Pirot“ je potpisala ugovor o preuzimanju ambalažnog otpada sa kompanijom AB market koji je investitor STOP  SHOP maloprodaje i sa kompanijom trgovine Marmil. Ovih dana potpisaćemo ugovor i sa kompanijom Tigar AD, a početkom godine smo potpisali sa kompanijom Tigar Tyres. Pod ambalažnim otpadom podrazumeva se: staklo, plastika, drvo, karton i metal. Preuzimanjem ambalažnog otpada JKP „Regionalna deponija Pirot“ daljim procesima tretira i predaje otpad reciklažnoj industriji (recikleru).

Na taj način se postižu dva cilja:

1.Da ambalažni otpad ne zagadjuje životnu sredinu(vodu, vazduh, zemljište),
2.Da iz ambalažnog otpada koji nakon upotrebe predstavlja sekundarnu sirovinu dobijemo novi proizvod (to je jedan od principa cirkularne ekonomije), i omogućimo otvaranje novih radnih mesta.

U tom kontekstu, Regionalna deponija Pirot aktivno realizuje principe cirkularne ekonomije i na taj način štitimo životnu sredinu i primenjujemo načelo hijerarhije upravljanja otpadom. Prema našim statistikama, u Pirotu se generiše 50-70t kartonske ambalaže na mesečnom nivou, što pokazuje znatnu količinu ambalažnog otpada. Napominjemo da uspešno vodimo kampanju za sakupljanje pet ambalaže koja je naišla na dobar odaziv građana i najavljujemo da ćemo do kraja godine instalirati sistem za sakupljanje kartonske ambalaže na teritoriji grada Pirota.

Pozivamo i sve ostale privredne subjekte u oblasti trgovine i uslužnih delatnosti da se priključe kampanji prikupljanja ambalažnog otpada, i da na taj način zajedničkim snagama postignemo cilj u obasti upravljanja otpadom u našem gradu.

*Saopštenje i foto: Regionalna deponija Pirot